Zápis alternatívnych rozmerov diskov a pneumatík

Zápis alternatívnych rozmerov diskov a pneumatík


Asi najčastejšie opakujúcou sa a riešenou otázkou je práve zápis diskov. Pri riešení tohto problému často vznikajú dohady a sú podávané nesprávne informácie. Práve preto som sa rozhodol napísať tento článok nakoľko som sám absolvoval 3 zo 4 oficiálnych legálnych ciest. Všetky 4 spôsoby zápisu vychádzajú zo zákona a sú teda platné na celom území SR. Na vozidle sa smú používať len rozmery diskov a pneumatík, ktoré sú zapísané vo ´´veľkom´´ technickom. Zápis vykonáva príslušný odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu podľa miesta trvalého bydliska (pri p.o. sídla spoločnosti) vlastníka vozidla. Vykonanie zmeny v technickom preukaze stojí pri každom spôsobe 6€+6€ za vystavenie nového malého technického preukazu.

Potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla

Výrobca alebo zástupca výrobcu (importér, napr. v prípade VW to je Porsche Slovakia) môže vydať písomné potvrdenie o tom, že dané vozidlo môže používať alternatívne rozmery diskov a pneumatík. V tomto certifikáte (u VW stojí 50€ a posielajú ho poštou) sú presne uvedené všetky rozmery, ktoré je možné na auto namontovať. Certifikát je vydávaný na unikátne VIN číslo a nie je možné ho použiť pri zápise diskov na aute s iným VIN číslom. Toto je najjednoduchší spôsob zápisu diskov. Do technického preukazu zapíšu len rozmery, napr. 235×35 9,5Jx19 ET28. Pri zápise netreba mať disky namontované na aute a dokonca ani kúpené. Krajský úrad zapíše do technického všetky rozmery ktoré sú v certifikáte uvedené. Stačí vyplniť žiadosť ktorú vám dajú na okresnom úrade, pripojiť certifikát a už len čakať. Čoraz častejšie ponúkajú tieto certifikáty (väčšinou lacnejšie) rôzne osoby na internete s rôznymi príbehmi, avšak jedná sa o falzifikát s ktorým si môžete narobiť problémy. Tento certifikát môže vydať iba výrobca alebo importér vozidla! Tento zápis od 1.1.2014 môže vykonať aj dopravný inšpektorát, ak zápis nevykonal okresný úrad.

Potvrdenie zástupcu výrobcu diskových kolies

Toto potvrdenie u nás vydáva zástupca výrobcu diskov, prípadne jeho zmluvný zástupca (pneuservis). Najznámejším zástupcom výrobcu diskov je firma ETOP (AEZ,ENZO,DOTZ,DEZENT,KROMAG), avšak aj Dana Käpplerová -Disky a Pneu(BORBET,MAGMA), C.D.M.(PROLINE WHEELS,MAK,HRS,OXIGIN,CARMANI,CMS) SWT International(SSWL) a Ing. Vladimír Friedl PRO RACING(OZ,MSW). Potvrdenie je podmienené kúpou diskov ale väčšinou sa dá kúpiť aj samostatne. Pri zápise vypísať žiadosť, mať fotokópiu osvedčenia o typovom schválení komponentu pre danú značku, typ a variant (model) diskového kolesa, riadne vyplnené potvrdenie o typovom schválení, predaji a montáži diskového kolesa na vozidlo a fotokópiu skúšobného protokolu TÜV s uvedeným príslušným číslom schválenia. KBA číslo v certifikáte musí súhlasiť s KBA číslom na disku. Pri tomto spôsobe zápisu sa často stáva, že úradník chce reálne disky vidieť a porovnať KBA, prípadne disky odfotiť. Do technického preukazu by mal zapísať okrem rozmeru aj presný názov disku (napr. DOTZ MUGELLO) ale sú prípady kedy zapíše len rozmer.

Správa o udelení homologizácie typu kolesa podľa predpisu EHK č.124

Správa o udelení homologizácie typu kolesa podľa predpisu EHK č. 124 spolu s dokumentáciou podľa prílohy č. 10 predpisu EHK č. 124 obsahujúcou charakteristiku schváleného typu kolesa a charakteristiky vozidla (vozidiel), na ktoré je daný typ kolesa možné namontovať, je dodávaná spolu s kolesom. Koleso musí byť označené homologizačnou značkou v súlade s požiadavkami predpisu EHK č. 124.

Toto je jediný spôsob ktorý som nevyužil a teda viac o ňom neviem.

Schválenie jednotlivo dovezeného komponentu- diskového kolesa podľa § 15 zákona č.725/2004 Z.z.

Okrem žiadosti treba predložiť:

-skúšobný protokol TÜV alebo schválenie KBA (ABE) vydané na daný typ a značku diskového kolesa, v ktorom sú uvedené okrem iného značka, typ/variant/verzia vozidiel, pre ktoré je schválená montáž daných diskových kolies, ako aj podmienky montáže na vozidlo vrátane úradne osvedčeného prekladu do slovenského jazyka. Tento protokol sa dá väčšinou stiahnuť na stránke výrobcu diskov. Treba ho vytlačiť a dať preložiť úradnému prekladateľovi.

–  protokol o technickej kontrole zvláštnej podľa § 49 ods. 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. vykonanej stanicou technickej kontroly (STK), ktorá overí zhodu vozidla so všetkými podmienkami uvedenými v skúšobnom protokole TÜV alebo v schválení KBA (ABE) a vykoná kontrolu  v rozsahu kontrolných úkonov č. 404 – Kolesá – pripevnenie, č. 405 – Disky (ráfiky), č. 406 – Pneumatiky – konštrukcia, typ dezénu, rozmer. S namontovanými kolesami na aute treba ísť na STK kde skontrolujú či kolesá v protokole súhlasia s kolesami na aute a tak isto porovnajú zhodu auta v protokole a reáli. Túto kontrolu vykonajú za cca 5€ a vydajú protokol. Úrad môže požadovať aj ďalšie dokumenty a takéto schválenie stojí okrem iných poplatkov 50€.

Vlastník vozidla je povinný zmenu údajov v osvedčení o evidencii alebo osvedčení o evidencii časť II nahlásiť orgánu Policajného zboru, kde je jeho vozidlo evidované do 15 dní odo dňa, kedy bola zmena (zápis) v osvedčení o evidencii alebo osvedčení o evidencii časť II vykonaná.

Toto zhrnutie platí všade a pre všetkých. Netreba sa nechať odbiť úradníkom a ísť si za svojim cieľom. V prípade odmietnutia je dobré si vytlačiť tento dokument http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=95529 zo stránky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a predložiť ho. Dúfam, že toto zhrnutie pomôže veľkej skupine ľudí a zmiznú nesprávne informácie.

Martin Herrmann